Về chúng tôi

Phân tích môi trường

Ngày 30 tháng 5 năm 2017 Công ty cổ phần kỹ thuật tiêu chuẩn QCVN Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận theo Quyết định số 1316/QĐ-BTNMT đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định 127/2014 của Chính phủ, với mã số VIMCERTS 197. Các hoạt động được chứng nhận quan trắc gồm: Quan trắc nước thải, bao gồm các hoạt động quan trắc ngoài hiện trường và phân tích nước thải trong phòng thí nghiệm; quan trắc nước ngầm; quan trắc nước mặt; quan trắc nước biển gần bờ, nước biển xa bờ và các hoạt động quan trắc khí thải và không khí xung quanh.

QCVN – Trung tâm phân tích quan trắc môi trường Việt Nam

Quan trắc môi trường

Theo quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường định kỳ các thành phần môi trường, gồm: không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung; nước mặt lục địa; nước dưới đất; nước biển; nước mưa; nước thải; khí thải; đất; trầm tích.Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017. – QCVN